مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 3_Issue 8_Pages 179-198-1

داشتن چشماندازی الزامآور، رهبری دانش، فرهنگ توزیع دانش، یادگیری هوشمندانه و زیر ساختهای فنی اسکیرم،امیدن(2000) 11پشتیبانی از تغییر به نقش رهبر در سازمان در پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش تأکید زیادی شده که نقش اصلی Read more…

By 92, ago