مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JIPA_Volume 3_Issue 8_Pages 19-38-1

ساختارسازمانی ./51بیگانگی شغلی گفتنی است، ضرایب بالا بیانگر مقادیر R (ضریب همبستگی پیرسون) بوده و برای تبیین واقعی روابط، باید با بهرهگیری از توان دوم این ضریب، از 2R (ضریب تعیین) بهجای آن-ها استفاده نمود؛ Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 3_Issue 8_Pages 179-198-1

داشتن چشماندازی الزامآور، رهبری دانش، فرهنگ توزیع دانش، یادگیری هوشمندانه و زیر ساختهای فنی اسکیرم،امیدن(2000) 11پشتیبانی از تغییر به نقش رهبر در سازمان در پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش تأکید زیادی شده که نقش اصلی Read more…

By 92, ago