– چالشی بودن شغل با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه ای معن ادار دارد.
– ارایه بازخور با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه معن اداری دارد.
– خلاقیت و نوآوری با توانمندسازی نیروی انسانی رابطهای معنا دار دارد.
– مرکز کنترل با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه معناداری دارد.
– تعهد سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه ای معنا دار دارد.
– ابهام نقش با توانمندسازی نیروی انسانی رابطه معن اداری دارد.
روش شناسیپژوهش
روش پژوهش از دو بعد بررسی می شود: دسته بندی پژوهشها از بعـد هـدف و دسـته بنـدی پژوهشها بر اساس نحوهی گـردآوری داده هـا . ایـن پـژوهش از لحـاظ ماهیـت و اهـداف،توسعه ای و کاربردی است که تطبیق دستاوردهای دانش بشری و علوم موجـود بـا نیازهـا وش رایط را م دنظر دارد. از جه ت جم ع آوری داده ه ا ب رای آزم ودن فرض یهه ا، پژوهش ی توصیفی است.
جامعه و نمونه ی آماری
جامعهی آماری پژوهش مورد نظر، کلیهی کارکنان وزارت ارتباطات و فنـاوری اطلاعـاتهستند. به منظور عاری بودن اطلاعات جمع آوری شده از هـر گونـه تـأثیر محیطـی و عینیـتبیشتر آن، از مصاحبه حضـوری اسـتفاده نشـد. نمونـه ی آمـاری ایـن پـژوهش سـتاد وزارتفناوری اطلاعات و ارتباطاتاست. از مجموع 200 پرسشنامه ای که برای سـنجش متغیرهـا درسطح ستاد وزارتخانه توزیع شد 186 مورد بازگردانده و از آن تعداد در مجموع، 175 مورد برای تجزیه وتحلیل آماری مناسب تشخیص داده شد.
ابزار گردآوری اطلاعات
دراین پژوهش برخی از اطلاعات مـورد نیـاز، از اسـناد و مـدارک دفتـر نوسـازی و تحـولاداری ستاد وزارتخانه استخراج شده است. بـرای گـردآوری سـایر اطلاعـات مـورد نیـاز ازپرسشنامه و برای اندازه گیری آزمودنی ها از طیف لیکرت پنج تایی استفاده شد.
روایی و پایایی پژوهش
در این پژوهش، بهمنظور طراحی پرسشنامه در گام نخست سـؤالهـای پرسشـنامه بـر مبنـایادبیات موجود، اصول و مبانی نظری منابع انسـانی و توانمندسـازی کارکنـان طراحـی شـده است. بدین منظور از پژوهش هـای مشـابه و نظر هـای متخصصـان امـر نیـز اسـتفاده شـد. در مرحله ی بعد، نظرهای مدیران و کارشناسان وزارت ICT جهـت بـومی سـازی پرسشـنامه هـا لحاظ شده است. در نهایت، 40 سؤال برای این پرسشنامه طراحی شد.
پس از این مرحله بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه، پرسشنامه ها بین 30 نفـر از نمونـهی آماری توزیع شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده، 892/0 محاسـبه شـده اسـت .
یک سؤال به دلیل پایین بودن ضریب آلفا حذف و یک سؤال اصلاح شد. با توجه به اینکـهضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 80% نشان دهنـده ی پایـایی مناسـب ابـزار پژوهشاسـت . ایـن پرسشنامه با پایایی مناسبی تشخیص داده شد. پرسشنامه نهایی بعد از این مرحله توزیـع شـده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجـه بـه اینکـه موضـوعپژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده رتبه ای بوده اند از آزمونهای ناپارامتریک و برای شناسایی و اولویت بندی عوامل سازنده توانمند سازی از تحلیـل عـاملی اسـتفاده شـدهاست. برای رتبه بندی علل تأثیرگذار بر توانمند سـازی آزمـون از تحلیـل واریـانس فریـدمناستفاده شد. در نهایت، به منظور طراحی مدل مفهومی از تکنیک تحلیل مسیر اسـتفاده شـدهاست.
تجزیه وتحلیل داده ها
تحلیل عاملی داده ها
تجزیه وتحلیل عاملی تکنیکی آماری است که بین مجموعه ای فراوان از متغیرهـای بـه ظـاهربی ارتباط، رابطه ای خاص تحت یک مدل فرضی برقرار می کنـد . روش تحلیلـی عـاملی بـهپژوهشگر کمک می کند با به کارگیری اصول آماری، متغیرهای مـورد مطالعـه را بـه دقـت،تعریف نماید و مشخص کند هر متغیر تا چه حد با متغیرهای دیگر در ارتباط است و تا چـهحد خصیصه مـد نظـر را تعیـین مـی نمایـد . فنـون تحلیـل عـاملی، متغیرهـا را بـه مجموعـه ای کوچک تر از عامل ها کاهش می دهد تا روابط درونی داده ها بهتر و دقیـق تـر مشـاهده شـود.
بنابراین، یکی از اهداف اصلی تکنیک تجزیه وتحلیل عاملی کاهش ابعاد داده ها است. برای اجرای تحلیل عاملی، مفروضات مورد نیاز عبارتند از:
– شاخص کفایت نمونه برداری (KMO) باید حداقل 7% وبالاتر از آن باشد.
– نتیجه آزمون کرویت بارتلت باید از لحاظ آماری معنادار باشد.
– بار عاملی هر سؤال در مـاتریس عـاملی بایـد حـداقل 3% و ترجیحـاً، بـالاتر از آنباشد.
– هر یک از عامل ها باید حداقل متعلق به سه سؤال باشد.
– عاملها باید معتبر باشند.
جدول شماره 1 اندازههای KMO و نتایج آزمون کرویت بارتلت را نشان می دهد.
جدول 1. اندازههای KMO و نتایج آزمون کرویت بارتلت
احتمال مشخصه کرویت بارتلت KMO شاخص
0/000 357/515 0/878

همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می شود، مقـدارKMO بـرای هـر مقیـاس بـالاتر از7/0 و سطح معنادار بودن مشخصه های آزمـون کرویـت بارتلـت نیـز کمتـر از 01/0 اسـت .
بنابراین، بر اساس هر دو مـلاک مـی تـوان نتیجـه گرفـت اجـرای تحلیـل عـاملی بـر اسـاسماتریس همبستگی حاصل در گروه های نمونه ی مورد مطالعه قابل توجیه خواهد بود.
برای تعیین این مطلب که ابزارهای پژوهش (یعنی مجموعه پرسش ها) از چند عامل معنـا دار تشکیل شده اند؛ به دو شاخص عمده توجه شده است:
ارزش ویژه
نسبت واریانس تعیین شده توسط هر عامل.
بر مبنای نتایج اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، از 39 سـؤال مطـرح شـده در پرسشـنامه، دوسؤال 23 و 34 که بار عاملی کمتر از 3/0 داشتند از تحلیل عاملی حذف شدند و سؤال هـای پرسش نامه دوب اره، م ورد تحلی ل ع املی ق رار گرفتن د. در ای ن تحلی ل ع املی از مجم وع پرسش ها، هشت عامل تأثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان ستاد وزارت ICT استخراج شـدکه به ترتیب اولویت، در جدول شماره دو گفته شده اند.
جدول 2. عامل های حاصل از تحلیل عاملی
سؤال های پرسشنامه درصد
تجمعی درصد
واریانس ارزش
ویژه شرح عامل شماره عامل
17 ،18، 26، 33 و 36 56/884 56/884 12 /271 غنای شغلی عامل اول
15، 16، 22 و 28 72/987 16/103 9/261 کار تیمی عامل دوم
20، 21، 25، 37 و 38 78/138 5/151 4/288 چالشی بودن شغل عامل سوم
4، 19 و 27 82/167 4/029 2/412 ارایه بازخور عامل چهارم
7، 9، 11، 13، 24 و 35 85/932 3/765 1/322 خلاقیت و نوآوری عامل پنجم
6، 8، 10 و 12 88/26 2/328 1/301 مرکز کنترل عامل ششم
1، 2، 3، 32 و 39 90/31 2/050 1/186 تعهد سازمانی عامل هفتم
5، 14، 29، 30 و 31 91/772 1/462 1/164 ابهام نقش عامل هشتم
همان طور که در قبل گفته شد، ارزش ویژه عامل ها نبایـ د کمتـر از یـک باشـد. در غیـراین صورت، عامل از مجموعه عوامل حذف خواهد شد. با توجه به اینکـه ارزش ویـژه همـهعامل های به دست آمده بزرگ تر از یک است در نتیجه، اعتبار عامل ها تأیید می شود.
در جدول شماره 3 مشخصات توصیفی این عوامل در ستاد وزارت ICT بررسی می شود.
جدول 3. مشخصات توصیفی عوامل سازنده توانمندسازی کارکنان
وضعیت واریانس مد یمیانگ ن شرح عامل
پایین تر از حد متوسط 0/855 3/5 2/924 غنای شغلی
بالا خوب 1/068 5 3/764 کار تیمی
بالاتر از حد متوسط 0/808 3/6 3/278 چالشی بودن شغل
در حد متوسط 0/920 3 3/030 ارایه بازخور
بالاتر از حد متوسط 0/630 2/8 3/384 خلاقیت و نوآوری
مرکز کنترل درونی 0/797 3/7 3/808 مرکز کنترل
بالا 0/645 3/4 3/909 تعهد سازمانی
بالاتر از حد متوسط 0/665 4 3/651 ابهام نقش

همان طور که در جدول شماره 3ملاحظه می شود، عامل غنای شغلی پایین تراز حد متوسـطاست، عامل ارایه بازخور در حد متوسط وعوامل چالشی بـودن شـغل، خلاقیـت و نـوآوریافراد وابهام نقش از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردار هستند. عوامل تعهد سـازمانی وکار تیمی هم از وضعیت خوب و بالایی برخوردارندو مرکز کنترل افراد درونی است.
میانگین پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ستاد وزارت ICT 63/3 محاسبه شد. ایـن امـربیانگر آن است که کارکنان ستاد این وزارتخانه از نظر وضعیت توانمندسازی در حد بالاتر از متوسط هستند و جهت توانمندسازی از شرایط بالقوه مناسبی برخوردارند.
تحلیل های مرتبط با داده های جمعیتشناختی پژوهش
پس از مشخص شدن عوامل توسط تحلیل عاملی، این بخش بـه بررسـی روابـط همبسـتگیعوامل هشت گانه تأثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان ستاد وزارت ICT و وضعیت عوامـلهشت گانه در گروههای مختلف جنسیتی، شغلی و تحصیلی می پردازد.
تجزیه وتحلیل نتایج براساس جنسیت
به منظور پژوهش درباره این مطلب که “آیا توانمندسازی با جنسیت کارکنان ارتبـاط دارد؟یا بین میانگین نمره های زنان و مردان تفاوتی معنادار وجود دارد یا نه؟ آزمون (t ) بـرای دوگروه مستقل انجامشد. نتایج اجرای این آزمون در جدول شماره 4 نشان داده شده است.
جدول 4. نتایج تجزیهوتحلیل رابطه عوامل با جنسیت

تأیید/ رد فرضیه
سطح معناداری
ضرایب همبستگی میانگین
عوامل
زن مرد رد 0/481 3/941 2/634 3/281 غنای شغلی
رد 0/758 1/286 3/650 3/895 کار تیمی
رد 0/822 3/018 3/048 3/532 چالشی بودن شغل
رد 0/438 2/667 2/811 3/273 ارایه بازخور
تأیید 0/041 5/127 3/166 3/613 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/009 8/351 3/492 4/189 مرکز کنترل
رد 0/297 2/042 3/906 3/912 تعهد سازمانی
تأیید 0/099 4/363 3/677 3/622 ابهام نقش
تجزیه وتحلیل نتایج بر اساس عضویت
برای تعیین رابطه عضویت و عوامل سازنده و نمره کلی رضایت شغلی از آزمـون 2χاسـتفادهشده است. این آزمون مشخص می کند آیا رابطه معناداری بین نوع عضویت و ایـن عوامـلوجود دارد یا خیر. نتایج در جدول شماره 5 آمده است.
جدول 5. نتایج تجزیهوتحلیل رابطه عوامل با عضویت
رد/ تأیید فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
قراردادی پیمانی رسمی تأیید 0/034 49/173 2/570 2/816 3/132 غنای شغلی
تأیید 0/000 62/388 3/562 3/862 3/796 کار تیمی
تأیید 0/000 63/483 2/825 3/173 3/496 چالشی بودن شغل
تأیید 0/000 59/882 2/641 2/988 3/208 ارایه بازخور
تأیید 0/000 75/570 3/361 3/222 3/472 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/009 56/822 3/595 3/485 4/192 مرکز کنترل
تأیید 0/000 58/669 3/783 3/833 3/993 تعهد سازمانی
تأیید 0/002 54/480 3/481 3/866 3/619 ابهام نقش
تجزیه وتحلیل نتایج بر اساس پست سازمانی
برای آزمون رابطه پست سازمانی، عوامـل سـازنده رضـایت شـغلی و نمـره نهـایی رضـایتشغلی از آزمون t استفاده می شود. این آزمون مشخص میکنـد آیـا بـین گـروه هـای شـغلیتفاوت معن اداری وجود دارد یا خیر. نتایج این آزمون در جدول شماره 6 گفته شده است.
جدول 6. نتایج تجزیه وتحلیل رابطه عوامل با پست سازمانی
رد/ تأیید فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
کارشناس کارشناسمسئول مدیرانکل تأیید. 0/000 107/655 2/93 3/67 4 غنای شغلی
رد 0/338 45/254 3/91 3/64 4/5 کار تیمی
تأیید 0/000 97/424 3/32 3/86 3/8 چالشی بودن شغل
تأیید 0/025 54/532 2/96 3/68 4 ارایه بازخور
تأیید 0/000 90/015 3/40 3/61 4/5 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/000 84/216 3/86 4/68 4/5 مرکز کنترل
رد 0/492 44/519 3/73 4/17 4/8 تعهد سازمانی
رد 0/301 43/087 3/47 3/70 4 ابهام نقش

تجزیه وتحلیل نتایج بر اساس مدرک تحصیلی
در پژوهش درباره این مطلب که آیا عامل تحصیلات با نمره کل رضـایت شـغلی رابطـه ای دارد یا خیر از آزمون t استفاده شده است. نتایج این آزمون در جـدول شـماره7گفتـه شـدهاست.
جدول شماره 7. نتایج تجزیه وتحلیل رابطه عوامل با مدرک تحصیلی
رد/ تأیی
فرضیه سطح
معناداری ضریب
همبستگی میانگین
عوامل
دکترا کارشناس
ارشد کارشناس کمتر ازکارشناس تأیید 0/000 141/679 4/166 3/089 3/160 2/653 غنای شغلی
رد 0/080 55/433 3/750 3/375 3/967 3/676 کار تیمی
تأیید 0/004 89/630 2/20 3/707 3/332 3/117 چالشی بودن شغل
تأیید 0/009 78/259 3/666 2/881 3/251 2/738 ارایه بازخور
تأیید 0/000 105/544 4/5 3/595 3/455 3/200 خلاقیت و نوآوری
تأیید 0/000 97/106 4/25 4/5 4/012 3/407 مرکز کنترل
تأیید 0/022 65/970 4/6 3/866 3/835 4/035 تعهد سازمانی
تأیید 0/000 100/014 2/5 3/446 3/625 3/801 ابهام نقش
د

طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ICT
به ارایـه چـارچوب مفهـومی جهـت توانمندسـازی کارکنـان سـتاد وزارتICT و تعیـین وشناس ـایی فرص ت ه ای بهب ود در مح ور توانمندس ـازی ایش ـان، طراح ی م ـدل مفه ومیتوانمندسازی نیروی انسانی این واحد انجام شد. بدین منظور از تکنیک تحلیـل مسـیر بـرایمشخص نمودن نوع و میزان رابطه عوامل هشتگانه حاصل از تحلیل عـاملی اسـتفاده شـدهاست. نمودار شمارهی یک مدل مفهـومی طراحـی شـده را نشـان مـی دهـد . در ایـن نمـودارعوامل اثرگذار بر توانمند سازی این واحد سازمانی و نـوع ارتبـاط آن هـا نمـایش داده شـدهاست.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید