رابینز [28]، نکیم و هولتن [20] شخصیت 8
رابینز [28]، ساکورایی [19] دیگ ر ویژگ یه ای ف ردی (س ن،تأهل، تحصیلات و سابقه کار) 9

پرسشهای پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و با در نظر گرفتن شـرایط بـومی ایـران پـژوهش حاضـردرصدد یافتن پاسخ پرسشهای زیر است:
میزان بهره وری کارکنان تولیدی در شرکت ماشینسازی تبریز چقدر است؟
مدل ساختاری بهبود بهرهوری در سطح فردی کدام است؟ روش پژوهش
این پژوهش از نظر روش شناختی از نوع توصیفی است؛زیرا واقعیت را آنگونه کـه هسـتتوصیف میکند. از نظر هدف شناسـی نیـز پژوهشـیکاربرد ی اسـت ؛ زیـرا معادلـه سـاختاریاحصاء شده در ارتقای بهرهوری افراد، قابل استفاده در شرکت مورد مطالعه است. جامعـه ی آماری این پژوهش را کارکنان تولیدی شرکت ماشینسازی تبریز تشکیل میدهنـد کـه در مجموع 440 نفر هستند. از جامعه ی آماری یاد شده نمونهای به حجم110 نفر، با اسـتفاده از روش نمونه برداری تصادفی و با توجه به ضوابط تعیین حجم نمونه انتخاب و پرسش نامههـابین آنها توزیع شده است که نرخ بازگشت پرسش نامههاحدود 77درصد بود. ویژگی های پاسخ دهندگان در جدول 2 منعکس شده است.
جدول2. ویژگی های پاسخ دهندگان
تحصیلات سابقه کار وضعیت تأهل سن ویژگی

هایپاسخ
دهندگان

ویژگی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هایپاسخ

دهندگان

دیپلم

فوق

دیپلم


دیدگاهتان را بنویسید