ردیف

SD

Χ ابعاد ردیف

ردیف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/626 4/57 رهبری عاطفی و اعتمادساز 5 0/430 4/77 مشتری محوری 1
0/507 4/53 فرهنگ کیفیت محوری و بهبود مستمر 6 0/479 4/67 عدالت و اخلاق حرفه ای 2
0/621 4/40 فرهنگ تعلق، وفاداری و رفتار شهروندی سازمانی 7 0/629 4/47 توانمندی و فرهنگدانشمحوری 3
0/498 4/60 فرهنگ مشارکت وهمکاری 4

جدول3. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای فرهنگ سازمانی شایسته
SD

Χ مؤلفهها ردیف

ردیف

SD

Χ مؤلفهها ردیف

ردیف


دیدگاهتان را بنویسید