آیا اجرای روش های بهبود (سیستم پیشنهادات، ایزو 9001 و EFQM) بـر نگـرش هـای شـغلی(رضایت شغلی ـ تعهد سازمانی ـ وابستگی شغلی ) و جو سازمانی کارکنان تأثیر داشته است؟ مروری بر ادبیات پژوهش انواع روش های بهبود
روش های بهبود بسیار زیادی در ادبیات مدیریت مشاهده می گردد. در ایران طی سال های 1376 – 1386 ما شاهد رشد فزاینـده پیـاده سـازی و بـه کـارگیری گسـترده روش هـایی ماننـد نظـامیشنهادات، سیستم های مدیریت کیفیت یکپارچه (استانداردهای OHSAS 18001, 9001 ISOISO 14001,) و اخیرا EFQM در قالب جوایز ملی بهره وری بوده ایم. طبق آخرین آمارها، تعداد گواهی نامه های صـادره ایـزو 9000 در ایـران تـا پایـان سـال 1385 فـزون بـر 4000 سـازماناست[11].
با توجه به آشنایی سازمان ها با این روش ها ، در حـد اختصـار مفـاهیم کلیـدی آنهـا مطـرحمی شود.
مفاهیم کلیدی نظام پیشنهادات
یکی از روش های کاربردی مشارکت کارکنان استفاده از سیستم پیشنهادات در سازمان می باشـد .
در این سیستم کلیه کارکنان (کارگران تا مجرب ترین متخصصان) از طریـق ارائـه پیشـنهادهایگوناگون در زمینه مسائل مختلف سازمان به همفکری و مشـارکت بـا مـدیریت مـی پردازنـد [7]. کاربرد گسترده نظام پیشنهادات نشان گر اهمیت آن به مشارکت پرسنل در سـازمان اسـت [15] آنچه در نظام پیشنهادات به عنوان اهداف آرمانی و بـه عنـوان فلسـفه بـه کـارگیری آن مطـرحمی باشدافزایش توان سازمان در مقابل خواسته های متغیر مشتریان (داخلـی/ خـارجی ) از طریـقارج نهادن به فضائل و تواناییهای پرسنل است [4].
همچنین اهداف اجرایی نظام پیشنهادات می تواند بهبود کاروروابط انسانی، افزایش انگیزه در کارکنان، بروز خلاقیت ها، بهبودشرایط ایمنی و کیفیت محصولات و خـدمات، کـاهش ضـایعات، ازدیاد بهره وری، تقلیل هزینه های تولیدی و اداری، کاهش عملیـات اداری ، و …. سـهم بیشـتر ازبازار باشند[9].
مفاهیم کلیدی سیستم های مدیریت کیفیت (سری ایزو 9000)
کسب موفقیت برای حضور پیوسته نه مقطعـی در بازارهـای داخلـی و بـین المللـی تحـت تـأثیر رقابت های فشرده و فزونی عرضه بر تقاضا همواره به دو عامـل اساسـی “کیفیـت ” و “قیمـت ” بستگی داشته، دارد و خواهد داشت، گر چه عوامل مهم دیگری همچـون حفـظ محـیط زیسـت،دوام، ایمنی، به هنگام بودن (سرعت) و احترام بـه مشـتریان را نیـز نمـی تـوان نادیـده گرفـت.
استانداردهای سری ایزو9000 در واقع تنها تعیین کننده ویژگی ها یـا مشخصـات فنـی محصـولنیستند بلکه استانداردهایی هستند که بر فرآیند ها و عملکرد کلیه فعالیتهـا یـی کـه بـر کیفیـتمحصول یا خدمات نهایی تأثیر می گذارند توجه دارد و به همین روی برای هر نوع صنایع تولیدی و خدماتی کاربرد دارد.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت
الزامات عمومی (شناسایی فرایند ها ، تعین توالی و تعامل بین آنها)
الزامات مستند سازی (بیانیه ها، روش ها و سوابق و کنترل آنها می باشد)
مسئولیت مدیریت (تعهد مدیریت، مشتری گرایی، خط مشی کیفیت
مدیریت منابع (فراهم آوری منابع، منابع انسـانی، شایسـتگی، آگـاهی و آمـوزش، زیـرساخت و محیط کار است)
تحقق محصول/ خدمات (شامل طرح ریزی محصول، باز نگری آن)
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود (شامل پایش و اندازه گیری رضایت مشتری [6] مفاهیم کلیدی مدل تعالی سازمانی اروپایی EFQM
این مدل که شامل پنج جز اصلی است در شکل یک نشان داده شده و ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگرمشخص شده است [12].
همچنین این مـدل بـر ارزش هـا و مفـاهیم بنیـادین سـرآمدی بنـا شـده اسـت کـه شـامل نتیجهگرایی، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت بر اساس واقعیـات و فرآینـدهـا،توسعه و مشارکت کارکنان، بهبود و نوآوری و یادگیری مستمر، توسـعه شـراکت هـا و مسـئولیتاجتماعی شرکت میباشد.

منطق
RADAR

برای

برمبنای

سازمان

ارزیابی
معیارها

مدلی
به

امتیازدهی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برای

معیارها

رهیافت
ی
ها
به

ی
خودارزیابی

سرآمدی

معیارهای

Criteria)
(

سرآمدی

بنیادین

مفاهیم

Fundamentals)
(


دیدگاهتان را بنویسید