جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه 100=n
دامنه انحراف معیار میانگین گویهها
6/00 1/33 7/02 روشن بودن اهداف و سرفصل ها از نظر فراگیران
16/00 2/35 15/57 رضایت فراگیران از محتوای آموزش
12/00 2/26 10/70 رضایت فراگیران از روش ها و وسایل کمک آموزشی
12/00 2/737 14/40 رضایت فراگیران از محیط، امکانات و مدت زمان آموزش
20/00 4/841 34/08 رضایت فراگیران از آموزشگران دوره
26/00 7/82 50/74 اثربخشی دوره
ب- آمار استنباطی
سن: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمینان می توان گفت که بـین »اثربخشـی « دوره آموزشی با سن افراد مورد مطالعه رابطه منفی و معناداری وجود داشت.
سنوات خدمت: با توجه به جدول شماره 4، با 99 در صد اطمینان می توان گفت که رابطه منفی و معناداری بین »اثربخشی« دوره آموزشی طرح تکفا و سنوات خدمت افراد مورد مطالعـه وجـودداشت.
تحصیلات: با توجه به جدول شماره 4، بـین »اثربخشـی « دوره آموزشـی طـرح تکفـا و میـزانتحصیلات افراد مورد مطالعه رابطه معناداری دیده نشد.
رضایت فراگیران از ارائه روشن اهداف و سرفصل ها در ابتدای دوره آموزشی: با توجه به
جدول شماره 4، با 95 درصد اطمینان می توان گفت که بین »اثربخشی« دوره آموزشی طرح تکفا با روشن بودن اهداف دوره برای فراگیر رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
رضایت فراگیران از محتوای آموزشی دوره: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمینان می توان گفت که بین »اثربخشی« دوره آموزشی طـرح تکفـا بـا رضـایت فراگیـران از محتـوایآموزشی دوره رابطه مثبت و بسیار معناداری وجود داشت.

رضایت فراگیران از روش و وسایل کمک آموزشی: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمینان می توان گفت که بین »اثربخشی« دوره آموزشی طرح تکفا با رضایت فراگیـران از روشو وسایل کمک آموزشی رابطه مثبت و بسیار معناداری وجود داشت.
جدول 4. محاسبه ضریب همبستگی بین اثربخشی آموزش با متغیرهای شخصی افراد مورد مطالعه
آماره متغیرهای مستقل آزمون ضریب همبستگیمعناداری سطح
-59435-470946سن پیرسون ٭٭427/0 – 000/0 سنوات خدمت پیرسون ٭٭379/0 – 001/0 تحصیلات اسپیرمن 128/0 – 269/0 رضایت فراگیران از روشن بودن اهداف دوره برای فراگیر پیرسون ٭282/0 015/0 رضایت فراگیران از محتوای آموزشی دوره پیرسون ٭ ٭319/0 006/0 رضایت فراگیران از روش و وسایل کمک آموزشی پیرسون ٭٭327/0 005/0 رضایت فراگیران از محیط، امکانات آموزشی پیرسون 199/0 091/0 رضایت فراگیران از آموزشگران پیرسون ٭٭320/0 006/0
رضایت فراگیران از محیط، امکانات آموزشی: با توجه به جدول شماره 4، بین »اثربخشـی « دوره آموزشی طرح تکفا با رضایت فراگیران از محیط و امکانات آموزشی رابطه معنـاداری وجـودنداشت.
رضایت فراگیران از آموزشگران: با توجه به جدول شماره 4، با 99 درصد اطمینـان مـی تـوانگفت که بین »اثربخشی« دوره آموزشی طرح تکفا با رضایت فراگیران از آموزشگران دوره رابطـ ه بسیار معناداری وجود داشت.

مقایسه میانگین اثربخشی دوره آموزشی در بین زنان و مـردان شـرکت کننـده: بـا
توجه به جدول شماره 5، بین میانگین دو گـروه زن و مـرد شـرکت کننـده در دوره آموزشـی، ازنظر»اثربخشی« آموزش، با 95 درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود داشت.
جدول 5- مقایسه میانگین اثربخشی دوره آموزشی در بین زنان و مردان شرکت کننده
سطح معنی داری آماره t میانگین فراوانی متغیر (گروهای مورد مطالعه)
017/0٭ 2/434 54/571 28 زن جنسیت
49/673 49 مرد ٭ سطح معنی داری: 05/0

بحث و نتیجه گیری
بر طبق نتایج به دست آمده بیش از نیمی از پاسخگویان میـزان اثربخشـی دوره آمـوزش ضـمنخدمت طرح تکفا را از نظر ارتقاء دانش و مهارت در حد متوسط و زیـاد ارزیـابی کـرده انـد. بـین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با سن و سنوات خدمت فراگیران، رابطه منفـی ومعناداری وجود داشت. بدین معنی که »اثربخشی« دوره آموزشی با افزایش سن و سنوات خـدمتافراد مورد مطالعه کاهش می یابد. این امر با پژوهش آزادواری (1377) و شاهانی (1377) مغایرت داشته، ولی با پژوهش عبدالملکی (1382) مبنی بر وجود رابطـه منفـی و معنـی دار بـین سـن ومیزان رضایت از دوره ها مطابقت دارد.
بین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود نداشت. این امر با پژوهش شاهانی (1377) مبنی بر وجود رابطه منفـی و معنـاداری بـین سـطحتحصیلات کارکنان و ارزشیابی از دوره های آموزش ضمن خدمت مغایرت داشت. اثربخش نبودن دوره آموزشی مذکور برای فراگیران مسن و با سنوات خدمت بالا، می تواند به دلیل عدم احسـاسنیاز شغلی این دسته از فراگیران به یادگیری مهارت های کامپیوتری باشد.
بین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با روشن بودن اهـداف و سرفصـلهـایآموزشی دوره برای فراگیران رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر هر چه اهـدافو سرفصل های دوره برای فراگیران روشن تر و واضح تر باشد؛ آموزش آن ها اثربخش تـر خواهـدبود، چراکه فراگیران می توانند به کوشش های خود جهت دست یافتن به آن هدف ها جهت دهند.
بین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با رضایت فراگیران از محتوای آموزشی دوره رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر هر چه محتوای آموزشی کاربردی تـر، قابـلفهم تر و متناسب با اهداف و سرفصل هـای دوره و نیازهـای شـغلی فراگیـران باشـد، اثربخشـیآموزش بیشتر خواهد بود؛ که این امر با پژوهش عبدالملکی (1382) مطابقت داشته است.
بین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با رضایت فراگیران از روش ها و وسـا یل کمک آموزشی متنوع و متناسب با محتوای دوره رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. به عبـارتدیگر بکارگیری روش ها و وسایل کمک آموزشی متنوع، مناسب و متناسب بـا محتـوا، بـا انتقـالبهتر پیام، موجب تسهیل در امر یادگیری می شوند. اما، پژوهش عبدالملکی (1382) رابطـه معنـیداری را بین متغیر روش های آموزشی با میزان رضایتمندی فراگیران نشان نداده است. با توجه به بزرگسال بودن فراگیران پیشنهاد می شود که توجه بیشتری به توانـا یی هـا و تفـاوتهـای فـردیبزرگسالان گردد و همچنین از روش هـایی کـه موجـب مشـارکت بیشـتر فراگ یـ ران در آمـوزش می شود، استفاده گردد.
بین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا با رضایت فراگیـ ران از آموزشـگران دورهرابطه مثبت و معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر رضایت فراگیران از آموزشـگران، اثربخشـیآموزش را افزایش می دهد؛ که این امر با پژوهش عبدالملکی (1382) مطابقت داشته است.
میانگین اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت طرح تکفا در گروه خانم ها بیشتر از آقایان بوده است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که کلاس آموزشـی تکم یلـی و پیشـرفته واژه پـردازی بـرایخانم های شاغل در آن مجموعه کاری برگزار گردد.
پیشنهادها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
فراگیران برای دوره های آموزشیِ متناسب با شغل خود دعوت شوند.
نسبت به همگن و هم سطح نمودن فراگیران در دوره های آموزشی اقدام شود.
به فراگیران جوانتر و با سابقه کـاری کمتـر، شـانس بیشـتری بـرای شـرکت در دوره هـایآموزشی داده شود.
با تهیه نشریات و بولتن های آموزشی، در زمینه اهداف و سرفصل هـای دوره اطـلاع رسـانیشود، تا علاقمندان با آگاهی کامل و کافی در دورهها شرکت نمایند.
قبل از برگزاری هر دوره آموزشی، نیاز سنجی آموزشی از فراگیران بر حسب تحصیلات، نوع شغل و تجربه کاری انجام گیرد.
از آموزشگرانی باتجربه و آشنا به آموزش بزرگسالان و ویژگی های بزرگسالان جهت تدریس دعوت به عمل آید.
از روش های آموزشی که موجب مشارکت بیشتر فراگیران می شود، استفاده گردد.
منابع
آزادواری، حسین(1377). “بررسی اثربخشی محتوای برنامه آمـوزش عـالی رشـته تـرویج وآموزش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
ابراهیم زاده، ع (1380). “مدیریت ارزشیابی در نظام آموزشی باز”. مجموعه مقالات آموزش باز و از راه دور. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
اسداﷲ پور، علی (1385). “ارزیابی دوره های آموزشـی دامـداران: مـورد اسـتان مازنـدران”.
مجله علمی ـ پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 2 (جلـد 2)، دانشـکده کشـاورزیدانشگاه شیراز.
دودابی نژاد، اسماعیل (1371). “بررسی بازتاب آموزش های تخصصی ضـمن خـدمت ارائـهشده به کارشناسان وزارت کشاورزی در سال 1371″، پایان نامه کارشناسی ارشـد در رشـتهترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
رضازاده ازگلی، حمید (1373). “ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خـدمت کوتـاهمدت بر عملکرد کارکنان وزارت معادن و فلزات”. تازه های مدیریت، دوره پنجم، شماره 20.
شاهانی، اسد(1377). “ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنـان تـرویجسازمان کشاورزی استان مازندران بین سال های 1376-1374″، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
عبدالملکی، محمد (1382). “ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ـ ترویجـی مرتـعداران در حفاظت از مراتع: مطالعه موردی شهرستان توسیرکان”، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
کلانتری، خلیل (1382). “پـردازش و تحلیـل داده هـا در تحقیقـات اجتمـاعی اقتصـادی”، تهران، شریف.
نادری، ناهید و عبدالرسول جمشیدیان و قربانعلی سلیمی(1386). “توانمندسازی کارکنـان ازطریق آموزش های ضمن خدمت”. پژوهشنامه علـوم انسـانی و اجتمـاعی، ویـژه مـدیریت،شماره 27، دانشگاه مازندران.
.01 Atashak, M and P. Mahzadeh (2008). E-government Status in Iran (TAKFA plan case study). World Applied Sciences Journal 4 (Supple 2).
.11 Olaniyan, D.A and Lucas. B.O Jo (2008). Staff Training and Development: A Vital Tool for rganisational Effectiveness. European Journal of Scientific Research, Vol 24, No. 3.
.21 Yigit, Nevzat (2008). A study on Evaluation of Effectiveness of an Inservice Training (Inset) Course about the Use of Instructional Technologies and Material Development. World Applied Sciences Journal 4 (Supple 1).

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید